נייעס און ארטיקלען

גרויס הצלחה פון די משתתפים אין קנין הוראה ביים ערשטן פארהער

גרויס הצלחה פון די משתתפים אין קנין הוראה ביים ערשטן פארהער

עס האנדעלט זיך פון חברי המסגרת וואס האבן גוט קונה געווען די לימודים און זענען גוט באהאווענט אין די זאך

נייעס
פרייליכע באריכט איבער די התייסדות פון א פרישע קבוצה אין הלכות שבת

פרייליכע באריכט איבער די התייסדות פון א פרישע קבוצה אין הלכות שבת

פרייליכע באריכט פון קנין הוראה איבער די התייסדות פון א פרישע קבוצה אין הלכות שבת נאך די גרויסע פארלאנג פונעם ציבור

נייעס
אינטערוויו איבער קנין הוראה

אינטערוויו איבער קנין הוראה

מיר האבען זיך אוועקגעזעצט מיט רב וואלהענדלער צו הערען מער איבער קנין הוראה

Interview
קנין הוראה עפענט אירע טירען

קנין הוראה עפענט אירע טירען

הונדרעטער אידען ווארטען מיט דארשט מיטצולערנען די לימודים פון קנין הוראה

נייעס

יעדער  
קען
באקומען סמיכה,
יא, אויך דו.

ערהאלט א תעודת הוראה וואס פארצייכענט אייער בקיאות אין הלכה, בחתימת וועד רבני קנין הוראה

אונזער קורסעס