איך וויל רעגיסטרירן!

הלכות שבת

ווילט איר עפעס פרעגען? ביטע פילט אויס דעם פארם, מיר וועלען בעז"ה זיין בקשר ביז א טאג בלי"נ.

Thank you! We will call you as soon as we can!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ביטע רופט מיר מיט דעטאלן

ווילט איר עפעס פרעגען? ביטע פילט אויס דעם פארם, מיר וועלען בעז"ה זיין בקשר ביז א טאג בלי"נ.

Thank you! We will call you as soon as we can!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
הלכות שבת

לערנען הלכות שבת קען זיין קאמפליצירט.

מיר מאכען עס פראקטיש

איר האט אלס געוואלט קענען הלכות שבת אבער נישט געהאט די דרייסטקייט זיך אריינצולאזען אין די פארצווייגטע סוגיות? שבת איז יעדע וואך. גרייט אייך צו מיט די נתיב השבת פון קנין הוראה ווי איר וועט קונה זיין הלכות שבת אין איין יאר.

רעקארדירטע שיעורים
חוברות עזר
ערפארענע מגידי שיעור
חיזוק און באגלייטונג

מגידי שיעורים

מגיד שיעור

הרה"ג ר' שמואל בער ווייס שליט"א
דומ"ץ ברכת מנחם
הרה"ג ר' שמואל בער ווייס שליט"א
דומ"ץ ברכת מנחם
הרה"ג ר' בן ציון גיפס שליט"א
מגיד שיעור בארגון שיעור תורה ואגרא דפרקא

איבער דעם קורס

הלכות שבת איז א מקצוע אין הלכה מיט אזוי פיל פארנעפעלטע פרטים, דאס פירט צו אזוי פיל שאלות. אפילו איינער וואס האט געלערנט הלכות שבת וועט געווענליך נישט געדענקען אלעס וואס ער האט געלערנט און די הלכה למעשה ביי פארשידענע פעלער, ווי למשל: מעג איך צולייגען וואסער צו די קראקפאט? מעג איך ריקען  די שוועבלעך פונ'עם שבת טיש? איך האב געלאזט מיין פאון אויף מיין בעט פאר שבת, וויאזוי וועל איך זיך לייגען?

די משתתפים אין די נתיב השבת פון קנין הוראה טוען דורך הלכות שבת אויף א אופן וואס זיי האבען קיינמאל בעפאר נישט געלערנט. ספעציעלע חוברות-עזר זענען אהער געשטעלט געווארען צו ארויסברענגען די קלארקייט פון יעדער קליינער דעטאל.

אויב האט איר אלס געוואלט קענען הלכות שבת, אבער איר האט עס אפגעשטופט צוליב איר קאמפליצירטקייט, איז די נתיב השבת פון קנין הוראה בעזהשי"ת די שליסל צו פארווירקליכען אייער חלום.

Workshops & Lectures

No items found.

די סדר הלימודים

די לימוד דעקט אלע ל"ט מלאכות מיט א דגוש אויף די פראקטישע הלכה למעשה, צו צושטעלען דעם שולחן ערוך צו די היינטיגע טאג טעגליכע לעבען. אזוי אויך דעקט עס די הלכות פון קידוש, הבדלה, הדלקת נרות, מוקצה, און עירובין.

לוח הלימודים
דאונלאוד דעם לוח

Testimonials

אפט געפרעגטע שאלות

וואס פאסירט אויב איך פארפאס א שיעור?

ווי לאנג נעמט די גאנצע קורס?

וויאזוי פארהערט מען?

דער פראגראם

אונזער קורסעס

סמיכה פון
רבנים מובהקים שליט"א

אונזער וועד הסמיכה רעכנט אריין חשוב'ע רבנים, צווישען זיי, די צאנזער דיין פון בארא פארק הרה"ג רבי שלמה לייזער שליט"א און הרה"ג רבי אברהם צבי פריעדמאן שליט"א דומ"ץ גאלאנטא ומח"ס אוצר הלכות.

ערפארענע
מגידי שיעור

אונזער מגידי שיעור זענען עקספערטען אין דעם פעלד און צייכענען זיך אויס מיט קלארקייט און פראקטיק. יעדער מגיד שיעור איז איבערגעגעבען צו זעהן די הצלחה פון זיינע תלמידים פארזיכערענדיג אז איר זענט גרייט פאר די בחינות.

ספעציעלע
חוברות-עזר

מיר האבען בסייעתא דשמיא אהערגעשטעלט הערליכע חוברות-עזר: קונטריסים אויף יעדע נושא אין א קלארע לייכטע שפראך. ציורים און טבלאות פארזיכערן אז איר וועט אלעס פארשטיין מיט א קלארקייט און די קלארע סיכומים נעמען אלס צוזאם אז איר זאלט עס גוט קענען און געדענקען.

חיזוק
און עידוד

אונזער ערפארענע שטאב איז אייביג דא פאר אייך, צו ענטפערן סיי וועלכע שאלות, בשעת השיעור און אויך אין אלע אנדערע זמנים. א הערליכע קשר ווערט אויך אויפגעבויט צווישען די משתתפי השיעור.

גאר רייכע תוכן

אונזערע ספעציעלע חוברות-עזר זענען צוזאמגעשטעלט דורך אונזער אייגענע מומחים בהלכה והוראה, פון די ווערטער פונ'עם שלחן ערוך און פוסקים, צו אונזערע ספעציעלע סיכומים, ציורים און טבלאות. מיר האבען בס"ד אהערגעשטעלט תוכן וואס וועט אפעלירן צו אלע סארט לערנער. צו איר לערנט בעסער דורך, שיעורים, ספרים אדער ציורים, וועט איר אייך טרעפעפן אייער פלאץ מיט א גוטע דרך קונה צו זיין די הלכות.