איבער
קנין הוראה

קנין הוראה איז די מערסט אמטירנדע הלכה פראגראם אויסגעשטעלט פאר ערנסטע תלמידים וואס ווילען פארברייטערן זייער ידיעות און קונה זיין הלכות. די שיעורים ווערן פארגעלערנט דורך חשוב’ע תלמידי חכמים מיט א מייסטערהאפטיגע קלארקייט און געשמאק.

ליינט מער
2000+
בלעטער חוברות עזר
8
פראגראמען
200+
תלמידים
8
מגידי שיעור

איבער
קנין הוראה

קנין הוראה איז די מערסט אמטירנדע הלכה פראגראם אויסגעשטעלט פאר ערנסטע תלמידים וואס ווילען פארברייטערן זייער ידיעות און קונה זיין הלכות. די שיעורים ווערן פארגעלערנט דורך חשוב’ע תלמידי חכמים מיט א מייסטערהאפטיגע קלארקייט און געשמאק.

א תלמיד פון קנין הוראה קען מיטהאלטען אונזער גאר באלערנדע שיעורים אין די פארצווייגטע און שווערע סוגיות בהלכה אין אורח חיים און יורה דעה דורך ערפארענע מגידי שיעור וועלכע זענען זענען עקספערטען אין דעם פעלד און צייכענען זיך אויס מיט קלארקייט און פראקטיק. אונזערע תלמידים ערהאלטען סמיכה פון רבנים מובהקים שליט"א. מיר האבען בסייעתא דשמיא אהערגעשטעלט הערליכע  קונטריסים אויף יעדע נושא אין א קלארע לייכטע שפראך פאר די תועלת פון אונזער תלמידים.

אונזער ערפארענע שטאב איז אייביג דא פאר אייך, צו ענטפערן סיי וועלכע שאלות, בשעת השיעור און אויך אין אלע אנדערע זמנים. א הערליכע קשר ווערט אויך אויפגעבויט צווישען די משתתפי השיעור.

קנין הוראה צענטער

אונזער באקוועמער בית המדרש לאקירט אין הארץ פון בארא פארק שטעלט אהער די קלאסען אין א באקוועמע אטמאספערע. על פי הוראת הרבנים פארלאנגט מען אז אלע תלמידים וואס וואוינען אין בארא פארק זאלען זיך משתדל זיין אריין צו קומען לערנען אין בית המדרש ווי איידער אויפ'ן קאמפיוטער.

קנין הוראה בארא פארק

1324 45th Street
347-633-6069

רבנים הבוחנים

אייער תעודה וועט זיין געחתתמ'עט דורך חשובע רבנים און אנגענומענע פוסקים פון די היימישע געגנטער וואס וועלען מעיד זיין אז זיי האבען פארהערט די חשוב'ע בני החבורה

הרה"ג רבי יוחנן טווערסקי שליט"א

הרה"ג רבי יוחנן טווערסקי שליט"א

דומ"ץ סקווירא ובבית הוראה ברכת אשר, יושב ראש וועד המסמיכים

הרה"ג רבי שלמה לייזער שליט"א

הרה"ג רבי שלמה לייזער שליט"א

דומ"ץ שפע חיים צאנז ב"פ

הרה"ג רבי שלמה אפל שליט"א

הרה"ג רבי שלמה אפל שליט"א

רב דקהל הדרת קודש סוואליווע

דער פראגראם

אונזער קורסעס

סמיכה פון
רבנים מובהקים שליט"א

ווען איר לערנט מיט אונזער פראגראם, וועלען מיר אייך באגלייטען ביז צום פארהערען ביי גדולי רבני בארא פארק און מיר וועלען אייך העלפען צו באקומען שימוש למעשה אין שאלות המצויות.

ערפארענע
מגידי שיעור

אונזער מגידי שיעור זענען עקספערטען אין דעם פעלד און צייכענען זיך אויס מיט קלארקייט און פראקטיק. יעדער מגיד שיעור איז איבערגעגעבען צו זעהן די הצלחה פון זיינע תלמידים פארזיכערענדיג אז איר זענט גרייט פאר די בחינות.

ספעציעלע
חוברות-עזר

מיר האבען בסייעתא דשמיא אהערגעשטעלט הערליכע חוברות-עזר: קונטריסים אויף יעדע נושא אין א קלארע לייכטע שפראך. ציורים און טבלאות פארזיכערן אז איר וועט אלעס פארשטיין מיט א קלארקייט און די קלארע סיכומים נעמען אלס צוזאם אז איר זאלט עס גוט קענען און געדענקען.

חיזוק
און עידוד

אונזער ערפארענע שטאב איז אייביג דא פאר אייך, צו ענטפערן סיי וועלכע שאלות, בשעת השיעור און אויך אין אלע אנדערע זמנים. א הערליכע קשר ווערט אויך אויפגעבויט צווישען די משתתפי השיעור.

מגידי שיעור

אונזער מגידי שיעור זענען עקספערטען אין דעם פעלד און צייכענען זיך אויס מיט קלארקייט און פראקטיק. יעדער מגיד שיעור איז איבערגעגעבען צו זעהן די הצלחה פון זיינע תלמידים פארזיכערענדיג אז איר זענט גרייט פאר די בחינות.

הרה"ג ר' שלמה אפל שליט"א

הרה"ג ר' שלמה אפל שליט"א

רב דקהל הדרת קודש סוואליווע, ומומחה במראות טהרה

אלס דיין און מדריך חתנים פאר לאנגע יארן איז רב אפל שליט"א ברייט באקאנט פאר זיין אויסטערלישע קלארקייט אין זיין איבערגעגעבנקייט להשיב לשואלים את דבר ה' זו הלכה.

View Profile
הרה"ג ר' שמואל בער ווייס שליט"א

הרה"ג ר' שמואל בער ווייס שליט"א

דומ"ץ ברכת מנחם

אלס דיין און מורה צדק איז רב ווייס באקאנט פאר זיינע קלארע שיעורים און אסאך מקצועות בהלכה.

View Profile
הרה"ג ר' בן ציון גיפס שליט"א

הרה"ג ר' בן ציון גיפס שליט"א

מגיד שיעור בארגון שיעור תורה ואגרא דפרקא

מגיד שיעור בארגון שיעור תורה ואגרא דפרקא

View Profile
הרה״ג ר׳ ישעי׳ ליב וואקסמאן שליט״א

הרה״ג ר׳ ישעי׳ ליב וואקסמאן שליט״א

ראש המכון לעריכת חוזים והסכמים על פי הלכה

ראש המכון לעריכת חוזים והסכמים על פי הלכה, מגי"ש שנים רבות בישיבה כרם שלמה ד'באבוב, ומח"ס "לשון מרפא" על הלכות רפואה בשבת

View Profile
הרה"ג ר' יוחנן טווערסקי שליט"א

הרה"ג ר' יוחנן טווערסקי שליט"א

דומ"ץ סקווירא ובבית הוראה ברכת אשר

באקאנט פאר זיין אויסערגעווענליכע בקיאות און שטארקע כח הסברה: רב טווערסקי וועט איבערגעבען שיעורים און פערזענליך באגלייטען יעדען תלמיד צו פארזיכערען זיין הצלחה.

View Profile
הרה"ג ר' מאיר ישראל איסר לודמיר שליט"א

הרה"ג ר' מאיר ישראל איסר לודמיר שליט"א

דומ״ץ בראשוב וראש כולל להלכות מקואות

דומ״ץ בראשוב וראש כולל להלכות מקואות

View Profile
הרה"ג ר' שמעון גרין שליט"א

הרה"ג ר' שמעון גרין שליט"א

מגיד שיעור מפורסם און מומחה אין הלכות מקוואות

מגיד שיעור און מחבר ספרים

View Profile

יעדער  
קען
באקומען סמיכה,
יא, אויך דו.

ערהאלט א תעודת הוראה וואס פארצייכענט אייער בקיאות אין הלכה, בחתימת וועד רבני קנין הוראה

אונזער קורסעס