איך וויל רעגיסטרירן!

דיני ממונות

ווילט איר עפעס פרעגען? ביטע פילט אויס דעם פארם, מיר וועלען בעז"ה זיין בקשר ביז א טאג בלי"נ.

Thank you! We will call you as soon as we can!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ביטע רופט מיר מיט דעטאלן

ווילט איר עפעס פרעגען? ביטע פילט אויס דעם פארם, מיר וועלען בעז"ה זיין בקשר ביז א טאג בלי"נ.

Thank you! We will call you as soon as we can!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
דיני ממונות

דו טוסט ביזנעס?

יעצט איז די צייט צו לערנען וויאזוי

אין דעם קורס, וועט איר לערנען אלע סוגיותההלכה וואס זענען נוגע פאר דעם ערליכען בעל פרנסה. דער שיעור איז איין מאל א וואך זונטאג, און אפילו א פארנומענע ביזנעסמאן קען עס מיטהאלטען. אלע עניני הלכה זענען וויכטיג אבער דא קענט איר איבערדרייען אייער עסק פון א גאנצע טאג צו אן עסק פון תורה און עבודת השם.

רעקארדירטע שיעורים
חוברות עזר
ערפארענע מגידי שיעור
חיזוק און באגלייטונג

מגידי שיעורים

מגיד שיעור

הרה״ג ר׳ ישעי׳ ליב וואקסמאן שליט״א
ראש המכון לעריכת חוזים והסכמים על פי הלכה
No items found.

איבער דעם קורס

אין דעם קורס, וועט איר לערנען אלע סוגיותההלכה וואס זענען נוגע פאר דעם ערליכען בעל פרנסה. דער שיעור איז איין מאל א וואך זונטאג, און אפילו א פארנומענע ביזנעסמאן קען עס מיטהאלטען. אלע עניני הלכה זענען וויכטיג אבער דא קענט איר איבערדרייען אייער עסק פון א גאנצע טאג צו אן עסק פון תורה און עבודת השם.

Workshops & Lectures

No items found.

די סדר הלימודים

אין אסאך הינזיכטן פון אידישע לעבן זענען די הלכות קלאר, באקאנט, און שייך פאר יעדעם צו לערנען. דיני ממונות און עניני מסחר זענען פונקט אזוי נוגע, אבער גאר פארנעפלט. די וועלט פון מסחר ווערט אלס מער און מער פארגעשריטן און די היימישע ציבור דארף קריטיש וויכטיג זיך באקענען מיט די יסודות ההלכה, און וויאזוי אנצוגיין טאג טעגליך אין מסחר על פי ההלכה.

צו ס'איז די פארצווייגטע דינים פון ריבית און היתר עיסקא, צו וויאזוי מ'באגייט זיך מיט ארבייטער, שותפות, קאמישאנס, שטרות, קנינים, קאנקורענץ און הסגת גבול - דער קורס וועט דורכגיין אלעס וואס איר וועט באגעגענן אין מסחר.

נאכ'ן לערנען מיט קנין הוראה, כאטש איר וועט אפשר נישט קענען אליין פסק'ענ'ן יעדער שאלה, דאך וועט איר פארשטיין פון וואס ס'האנדלט זיך און וויאזוי מ'דארף צוגיין צו א שאלה אין דיני ממונות.

לוח הלימודים
דאונלאוד דעם לוח

Testimonials

אפט געפרעגטע שאלות

No items found.

דער פראגראם

אונזער קורסעס

סמיכה פון
רבנים מובהקים שליט"א

אונזער וועד הסמיכה רעכנט אריין חשוב'ע רבנים, צווישען זיי, די צאנזער דיין פון בארא פארק הרה"ג רבי שלמה לייזער שליט"א און הרה"ג רבי אברהם צבי פריעדמאן שליט"א דומ"ץ גאלאנטא ומח"ס אוצר הלכות.

ערפארענע
מגידי שיעור

אונזער מגידי שיעור זענען עקספערטען אין דעם פעלד און צייכענען זיך אויס מיט קלארקייט און פראקטיק. יעדער מגיד שיעור איז איבערגעגעבען צו זעהן די הצלחה פון זיינע תלמידים פארזיכערענדיג אז איר זענט גרייט פאר די בחינות.

ספעציעלע
חוברות-עזר

מיר האבען בסייעתא דשמיא אהערגעשטעלט הערליכע חוברות-עזר: קונטריסים אויף יעדע נושא אין א קלארע לייכטע שפראך. ציורים און טבלאות פארזיכערן אז איר וועט אלעס פארשטיין מיט א קלארקייט און די קלארע סיכומים נעמען אלס צוזאם אז איר זאלט עס גוט קענען און געדענקען.

חיזוק
און עידוד

אונזער ערפארענע שטאב איז אייביג דא פאר אייך, צו ענטפערן סיי וועלכע שאלות, בשעת השיעור און אויך אין אלע אנדערע זמנים. א הערליכע קשר ווערט אויך אויפגעבויט צווישען די משתתפי השיעור.

גאר רייכע תוכן

אונזערע ספעציעלע חוברות-עזר זענען צוזאמגעשטעלט דורך אונזער אייגענע מומחים בהלכה והוראה, פון די ווערטער פונ'עם שלחן ערוך און פוסקים, צו אונזערע ספעציעלע סיכומים, ציורים און טבלאות. מיר האבען בס"ד אהערגעשטעלט תוכן וואס וועט אפעלירן צו אלע סארט לערנער. צו איר לערנט בעסער דורך, שיעורים, ספרים אדער ציורים, וועט איר אייך טרעפעפן אייער פלאץ מיט א גוטע דרך קונה צו זיין די הלכות.