איך וויל רעגיסטרירן!

הלכות מקוואות

ווילט איר עפעס פרעגען? ביטע פילט אויס דעם פארם, מיר וועלען בעז"ה זיין בקשר ביז א טאג בלי"נ.

Thank you! We will call you as soon as we can!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ביטע רופט מיר מיט דעטאלן

ווילט איר עפעס פרעגען? ביטע פילט אויס דעם פארם, מיר וועלען בעז"ה זיין בקשר ביז א טאג בלי"נ.

Thank you! We will call you as soon as we can!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
הלכות מקוואות

וואס מאכט א מקוה

כשר?

איר גייט אין מקוה יעדן טאג? איר זוכט צו קענען דער אומבאקאנטע מקצוע? איר קלערט צו בויען א מקוה? מקוה פארנעמט גאר א חשוב ארט אין אידישקייט. לערנט וואס גייט אריין אין א מקוה, פארשטייט גוט די סוגיא און באקען זיך מיט אלע שיטות, לערן פון מומחים אינעם פעלד

רעקארדירטע שיעורים
חוברות עזר
ערפארענע מגידי שיעור
חיזוק און באגלייטונג

מגידי שיעורים

מגיד שיעור

הרה"ג ר' שמעון גרין שליט"א
מגיד שיעור מפורסם און מומחה אין הלכות מקוואות
הרה"ג ר' שמעון גרין שליט"א
מגיד שיעור מפורסם און מומחה אין הלכות מקוואות
הרה"ג ר' מאיר ישראל איסר לודמיר שליט"א
דומ״ץ בראשוב וראש כולל להלכות מקואות

איבער דעם קורס

די מצוה פון מקוה איז די יסוד פון טהרת ישראל פאר טויזענטער יאר. אין אלע דורות האבען אידן זיך מוסר נפש געווען פאר דעם מצוה.

צו בויען א מקוה איז נישט קיין פשוט'ע זאך, לערנען די הלכות פארלאנגט שעות פון השקעה אין די פארצוויגטע לימוד ווי אויך שימוש אויף למעשה

משתתפי השיעור וועלען גוט דורךלערנען אלע הלכות און מהגים פון בויען א מקוה, זיי וועלען פארשטיין וואס גייט אריין אין א מקוה און וועלכע שאלות קענען ארויפקומען.

Workshops & Lectures

No items found.

די סדר הלימודים

מ'וועט גוט דורך טוהן הלכות מקוואות אינערוויניג אין שלחן ערוך מיט פוסקים, ס'וועט אויך זיין שיעורים אין למעשה, ווי מ'וועט דורך טוהן פארשידענע מקוואות און וויאזוי זיי זענען צוזאמגעשטעלט

לוח הלימודים
דאונלאוד דעם לוח

Testimonials

אפט געפרעגטע שאלות

וואס פאסירט אויב איך פארפאס א שיעור?

ווי לאנג נעמט די גאנצע קורס?

וויאזוי פארהערט מען?

דער פראגראם

אונזער קורסעס

סמיכה פון
רבנים מובהקים שליט"א

אונזער וועד הסמיכה רעכנט אריין חשוב'ע רבנים, צווישען זיי, די צאנזער דיין פון בארא פארק הרה"ג רבי שלמה לייזער שליט"א און הרה"ג רבי אברהם צבי פריעדמאן שליט"א דומ"ץ גאלאנטא ומח"ס אוצר הלכות.

ערפארענע
מגידי שיעור

אונזער מגידי שיעור זענען עקספערטען אין דעם פעלד און צייכענען זיך אויס מיט קלארקייט און פראקטיק. יעדער מגיד שיעור איז איבערגעגעבען צו זעהן די הצלחה פון זיינע תלמידים פארזיכערענדיג אז איר זענט גרייט פאר די בחינות.

ספעציעלע
חוברות-עזר

מיר האבען בסייעתא דשמיא אהערגעשטעלט הערליכע חוברות-עזר: קונטריסים אויף יעדע נושא אין א קלארע לייכטע שפראך. ציורים און טבלאות פארזיכערן אז איר וועט אלעס פארשטיין מיט א קלארקייט און די קלארע סיכומים נעמען אלס צוזאם אז איר זאלט עס גוט קענען און געדענקען.

חיזוק
און עידוד

אונזער ערפארענע שטאב איז אייביג דא פאר אייך, צו ענטפערן סיי וועלכע שאלות, בשעת השיעור און אויך אין אלע אנדערע זמנים. א הערליכע קשר ווערט אויך אויפגעבויט צווישען די משתתפי השיעור.

גאר רייכע תוכן

אונזערע ספעציעלע חוברות-עזר זענען צוזאמגעשטעלט דורך אונזער אייגענע מומחים בהלכה והוראה, פון די ווערטער פונ'עם שלחן ערוך און פוסקים, צו אונזערע ספעציעלע סיכומים, ציורים און טבלאות. מיר האבען בס"ד אהערגעשטעלט תוכן וואס וועט אפעלירן צו אלע סארט לערנער. צו איר לערנט בעסער דורך, שיעורים, ספרים אדער ציורים, וועט איר אייך טרעפעפן אייער פלאץ מיט א גוטע דרך קונה צו זיין די הלכות.