קנין הוראה עפענט אירע טירען

קנין הוראה עפענט אירע טירען

April 26, 2023

הונדרעטער אידען ווארטען מיט דארשט מיטצולערנען די לימודים פון קנין הוראה

Latest Articles

All Articles
פארהערען ביי גדולי רבנים שליט"א

פארהערען ביי גדולי רבנים שליט"א

שטארקע הצלחה אנגעוויזן ביי בחינות בע"פ במסגרת קנין הוראה

נייעס
גרויס הצלחה פון די משתתפים אין קנין הוראה ביים ערשטן פארהער

גרויס הצלחה פון די משתתפים אין קנין הוראה ביים ערשטן פארהער

עס האנדעלט זיך פון חברי המסגרת וואס האבן גוט קונה געווען די לימודים און זענען גוט באהאווענט אין די זאך

נייעס
פרייליכע באריכט איבער די התייסדות פון א פרישע קבוצה אין הלכות שבת

פרייליכע באריכט איבער די התייסדות פון א פרישע קבוצה אין הלכות שבת

פרייליכע באריכט פון קנין הוראה איבער די התייסדות פון א פרישע קבוצה אין הלכות שבת נאך די גרויסע פארלאנג פונעם ציבור

נייעס